Waverly Varsity FB vs Piketon - August 26, 2016 - rnemeth